Reglement Tennisles

1.1       Een lesuur tijdens de zomertraining duurt 50 minuten, een ½ lesuur duurt 25 minuten;

            Een lesuur tijdens de wintertraining buiten (senioren) duurt 50 minuten,

            Een lesuur tijdens de wintertraining (binnen) duurt 45 minuten;

            Een lesuur tijdens de wintertraining (junioren) duurt 45 minuten.

1.2       Uitgangspunt bij de indeling van lesgroepen zijn homogene groepen voor junioren respectievelijk senioren. Om reden van het aantal aanmeldingen of beperkingen in de mogelijkheden van het indelen kunnen kleinere groepen worden samengesteld. De lestijden zullen hierop worden aangepast;

1.3       Indien een les uitvalt op een algemeen erkende feestdag, dan wordt die les ingehaald op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip. Indien een les uitvalt vanwege slechte weersomstandigheden (bepaald door de trainer), dan kunnen deze worden vervangen door andere lessen met een maximum van 2 lessen per seizoen. Mocht het plannen van de inhaalles buiten,na herhaaldelijke keren in het winterseizoen niet lukken door slecht weer dan kan op  incourante tijden (in jan-mrt) uitgeweken worden naar de blaashal i.o.m. het bestuur/T.C. Quick Tennis. De Stichting Tenniscentrum Oldenzaal is akkoord in deze. Voor het zomerseizoen zijn de inhaallessen gepland in de 1e en laatste week van de  zomervakantie, maar altijd in overleg met de trainer;

1.4       Indien een les uitvalt vanwege ziekte/blessure van een cursist of door afwezigheid ongeacht de reden, dan wordt de les geacht te zijn gegeven. In overleg met de trainer kan gekeken       worden of er absentie is in een andere vergelijkbare groep zodat de gemiste training daar kan worden gevolgd ;

1.5       Bij ziekte van de trainer langer dan veertien dagen, zal Quick Tennis zorgen voor een plaatsvervanger;

1.6       De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem/haar te geven lessen;

1.7       De trainer kan een door hem/haar te geven les niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur overdragen aan een derde;

1.8       De cursist kan aan hem/haar te geven lessen na overleg met de trainer en met toestemming van het bestuur overdragen aan een derde. Restitutie van lesgeld vanwege tussentijdse beëindiging door de cursist is niet mogelijk;

1.9       Quick Tennis is te allen tijde bevoegd om een trainerswisseling toe te passen.

1.10     In geval van meningsverschil over invulling of verandering van lestijden is besluit van Bestuur doorslaggevend.

1.11     Voorkeur van trainer kan worden aangegeven maar het bestuur beslist in samenspraak met trainer/cursist door welke trainer er les wordt gegeven.

1.12     Betaling van de verschuldigde lesgelden kan alleen geschieden door afgifte van een machtiging tot automatische incasso. De rekeninghouder dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de betreffende bankrekening;

1.13     Tennistrainingen worden in principe gegeven van maandag t/m vrijdag, voor junioren van 14:30 tot 18:30 uur en voor senioren van 18:30 tot 22:30 uur;

1.14     De cursist stemt erin toe dat informatie inzake de trainingen kan worden verstrekt door toezending naar het opgegeven e-mailadres en/of door publicatie op de website www.quicktennis.nl;

1.15     Deelname aan de training is alleen toegestaan voor personen die (tijdig) een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebben ingeleverd.

1.16     Deelname aan training is alleen toegestaan voor leden van Quick Tennis(behalve de Tenniskids). Aanmelding lidmaatschap kan uitsluitend digitaal door het aanmeldingsformulier. Klik daarvoor hier.

1.17     De wintertrainingen worden voor senioren gegeven op de buitenbanen en voor junioren in de blaashal van het Quick Tennis park aan de Oude Almeloseweg 3 te Oldenzaal;

1.18     De trainingscursus in de winter omvat voor junioren 20 en voor senioren 15 lessen;

1.19     De zomertrainingen worden voor junioren en senioren gegeven op de buitenbanen van het Quick Tennis park aan de Oude Almeloseweg 3 te Oldenzaal;

1.20     De trainingscursus in de zomer omvat voor junioren en voor senioren 17 lessen;

1.21     De genoemde lesdagen zijn onder voorbehoud van mogelijk noodzakelijke wijzigingen door  bijzondere omstandigheden;

1.22     De trainingsdata worden aan cursisten doorgeven

1.23     Privetraining die door eigen toedoen wordt gemist wordt niet ingehaald. Echter de privetraining is overdraagbaar aan derden mits deze plaats kan vinden op de reguliere afgesproken dag en tijd

1.24     Privetraining geldt uitsluitend voor individuen die anders niet geplaatst kunnen worden in een groep van 2-4. Tevens is het mogelijk als individu extra te trainen middels privetraining mits er al wel regulier getraind wordt in een groep

1.25       Privetraining moet minimaal 5x en mag maximaal 10x afgenomen worden.

1.26       Bij deelname voor de 1e keer aan les voor kinderen t/m 12 jaar is uw kind gedurende de 1e zomer/winterperiode gratis lid van Quick Tennis. Gaat uw kind daarna verder met trainen bij Quick Tennis dan bent u verplicht om uw kind als lid van Quick Tennis aan te melden. (Uiteraard kan uw kind ook lid worden zonder te trainen) U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier inclusief pasfoto te mailen naar de ledenadministratie door hier te klikken. Na aanmelding ontvangt uw kind een ledenpas van de KNLTB waarmee uw kind zich ook kan aanmelden voor toernooien.